Kvalitet

Kvalitet i en webshop refererer til den overordnede standard, værdi, pålidelighed, ydeevne, funktionalitet, holdbarhed, design, brugervenlighed og tilfredshed af webshoppens produkter, tjenester, kundeservice, levering og overordnede oplevelse. Levering af høj kvalitet er afgørende for at opbygge og opretholde kundernes tillid, styrke webshoppens omdømme, fremme loyalitet, sikre langvarig succes og skabe en positiv og respektfuld virksomhedskultur.
Tilbage til ordbog